Хүний нөөц

Ажилд авах бодлого

Боловсон хүчин

2013 оны Компанийн Хүний Нөөц (ХН)-ийн Төлөвлөгөөгөөр нийт 500 гаруй Ажилтан авахаас 492 Ажилтан Баян Айраг (БА) Төслийн Талбайд, 45 Ажилтан Улаанбаатар дахь оффист тус тус ажиллах төлөвлөгөөтэй байна.

Мөн БА Төсөл Монгол баг хамт олонд өөрсдийн туршлагаас хуваалцах, сургах зорилгоор чадварлаг уурхайн мэргэжилтнүүдийг Австри, Их Британи Умард Ирландын Нэгдсэн Вант Улс болон Шинэ Зеланд зэрэг улсуудаас урин ажиллуулж байна.

Ажил мэргэжил

Ажилд авах журам:

Ажил горилогчийг сонгох болон ажилд авах үйл ажиллагааг Компанийн Гүйцэтгэх Захирлын 2012 оны 9 сарын 1-ний өдрийн 19/39 тоот Тушаалаар баталсан “Ажилд Авах Бодлого, Журам”-ын дагуу явуулна.

Сонгон шалгаруулах үйл ажиллагаа:

1. Анкет маягт болон дагалдах баримт бичгүүдэд үнэлгээ хийх:

Өргөдлийн материалууд: Хүний Нөөц (ХН)-ийн Ажилтан нь Компанийн анкетын маягтыг зөв бөглөсөн эсэх, мөн дагалдах баримт бичгүүд болох диплом, мэргэжлийн гэрчилгээ, иргэний үнэмлэх, жолооны үнэмлэх, зэргийн хуулбарууд, өмнөх ажил олгогчдын тодорхойлолт, оршин суугаа газрын тодорхойлолт зэрэг нь бүрэн бүрдсэн, үнэн зөв эсэхийг шалгана.
Захиргаа, Хүний Нөөц (ЗХН)-ийн Хэлтэс нь ажил горилогчийг тухайн ажлын байранд тавигдах хамгийн доод шаардлагууд буюу ажлын туршлага, мэргэшил, боловсрол, хэлний шалгуур гэх зэргийг хангаж буйг шалгана.

2. Бичгээр шалгалт авах:

1-р шатны шалгуурыг хангаж буй ажил горилогчийг бичгийн шалгалтанд хамруулна. ЗХН Хэлтэс нь бичгээр авсан шалгалтын материалыг хянах бөгөөд тухайн ажлын байрны харьяалагдах Хэлтсийн Захирал/Менежертэй зөвлөлдөж ажил горилогчийг дараагийн шатны ярилцлагад оруулах, эсвэл сонгон шалгаруулалтаас хасах зөвлөмжийг гаргана.

3. Нэмэлт тодорхойлолт авах болон эцсийн ярилцлага:

1 ба 2-р шатны шалгуурыг биелүүлсэн ажил горилогчийг дараагийн шатны ярилцлаганд оруулж тодорхойлолт бүрдүүлнэ.
Ярилцлагын зөвлөл ажил горилогчийг ажилд авах эсэх, мөн дахин зарлах шийдвэрийг гаргана.

4. Ажилтанг ажилд авах

Сонгон шалгаруулалтыг журмын дагуу амжилттай явуулж дууссан (ажлын байрны үнэлгээ ба цалин батлагдсан, санал болгосон цалинг хүлээн зөвшөөрсөн, г.м.) тохиолдолд ХН нь:

5. Танилцуулах үйл ажиллагаа